Zo werkt het

Inleiding

Er zijn meerdere mogelijkheden om ‘zelf’ energie op te wekken. Windenergie stuit op veel verzet vanwege horizonvervuiling, geluid en slagschaduwen. Daarom heeft ECO er voor gekozen voor het opwekken van zonne-energie door middel van zonnepanelen op braakliggende industrieterreinen of daken van bedrijfsgebouwen op het industrieterrein ‘De Boterberg’ in Oldemarkt.
Er wordt gebruik gemaakt van subsidie van de overheid via de zogenoemde Postcoderoosregeling.
Voor meer informatie wordt verwezen naar: PCR-regeling.

Als er na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen zijn, kunt u terecht bij: Veel gestelde vragen.

Of stuur een e-mail naar: info@ecoldemarkt.nl.

Wat doet ECO?

De Energie Coöperatie Oldemarkt verzorgt de aanschaf, montage, het beheer, het onderhoud, de verzekering van de zonne-installatie op een geschikte locatie, regelt de aansluiting op het elektriciteitsnet en sluit contracten af voor het onderhoud van de installatie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit. Ook verzorgt ECO de administratie en organiseert zij informatiebijeenkomsten en de jaarvergaderingen voor de leden. ECO krijgt haar inkomsten uit:

  • een eenmalige inleg door de aanschaf van certificaten van deelname.
  • de verkoop van de geproduceerde elektriciteit aan de energieafnemer
  • een jaarlijkse bijdrage van de energieleverancier/afnemer voor elk lid van de coöperatie dat energie bij dezelfde leverancier afneemt, de zg. klantvergoeding.

Met deze inkomsten wordt de installatie gebouwd en gedurende 15 jaar kostendekkend beheerd en worden alle lopende kosten betaald. De opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit en de klantvergoeding liggen niet vooraf vast. Dit wordt elke contractperiode van 1 tot 3 jaar opnieuw onderhandeld met de energieleverancier.
De bestuursleden van ECO zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding.

Wat doen de leden?

Alle leden betalen eenmalig een bedrag aan ECO voor de aanschaf van de zonne-energie installatie. De hoogte van het te investeren bedrag is afhankelijk van het aantal deelnamecertificaten van elk 100 Wattpiek (Wp) waarvoor een lid wil investeren.

Toelichting: Er is gekozen voor deelname door het investeren in cerificaten van elk 100 Wp omdat vooraf niet bekend is welk type paneel zal worden toegepast. Er zijn panelen met een capaciteit van 250 Wp maar ook van bijvoorbeeld 315 Wp.

De investering wordt in circa 8 jaar terugverdiend via de subsidie die door de energieleverancier jaarlijks op de jaarafrekening wordt verrekend. Het rendement over de looptijd van 15 jaar bedraagt meer dan 6,5 %. Aan de subsidieregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de ‘PCR-regeling’.

De panelen zijn eigendom van ECO en haar leden zijn samen ‘eigenaar’ van de coöperatie; elk lid heeft één stem. De leden beslissen over te maken keuzes en kiezen jaarlijks nieuwe bestuursleden.
De leden van de coöperatie profiteren van een jaarlijks uit te keren subsidieregeling in de vorm een belastingvoordeel (incl BTW) van ca. € 0,12 per gebruikte kWh via de zogenaamde postcoderoos-regeling. Zij krijgen 15 jaar lang deze energiebelasting terug over het persoonlijk aandeel in de zonne-energie die gezamenlijk is opgewekt. In de praktijk betekent het dat de investering zich in maximaal 7,5 jaar heeft terugverdiend.

Het businessmodel van de energiecoöperatie gaat er van uit dat alle leden hun energie (gas en elektriciteit) afnemen bij de energieleverancier waar de door ECO opgewekte energie aan wordt geleverd. ECO heeft, na zorgvuldige voorselectie, een samenwerking met de coöperatie “Energie VanOns“. Het is de bedoeling dat alle leden voor hun energie (elektriciteit en gas) naar deze coöperatie overstappen. Aanbevolen wordt daarom geen overeenkomst op basis van een tijdcontract met een andere leverancier af te sluiten.


Met hoeveel certificaten kan ik meedoen?

U rekent eenvoudig uit met hoeveel certificaten van 100 Wp u wilt / kunt meedoen: Deel uw verwachte jaarlijkse elektriciteitsverbruik door 90 en rond het getal af naar beneden. Dit is het aantal certificaten waarmee u maximaal voordeel van de subsidieregeling maakt.

Bijvoorbeeld:
U wilt meedoen met het voor de postcoderegeling optimale aantal certificaten. Bij een jaarlijks elektriciteitsgebruik van 2700 kWh is het aantal certificaten (2700 / 90 =) 30 certificaten. De kosten van één certificaat is afhankelijk van de kosten van de installatie en kan daarom pas definitief worden vastgesteld na de bouw van de installatie. Er is uitgegaan van een bedrag voor de investering van € 85,- per certificaat. Als de aanbesteding van de installatie meevalt, kan later door de ledenvergadering worden besloten dat een deel wordt terugbetaald.

Met 30 certificaten is de eenmalige investering (30 x € 85,- =) € 2.550,-.
De jaaropbrengst is afhankelijk van het aantal zonne-uren, de degradatie van de panelen e.d. De opbrengst bedraagt gemiddeld (2700 kWh x € 0,12=) € 324,- per jaar. Dit bedrag wordt door onze gezamenlijke energieleverancier jaarlijks achteraf terugbetaald. Na 15 jaar is het totaal terugbetaalde bedrag ca € 4.860,-. Daarbij komt nog een evenredig deel van het restkapitaal van ECO, zodat de inleg na 15 jaar globaal zal zijn verdubbeld.

De terugverdientijd is daarmee 7,5 tot maximaal 8 jaar en het rendement per jaar over de looptijd van 15 jaar bedraagt op jaarbasis meer dan 6,5 %. Deelnemers kunnen meer certificaten kopen dan hun jaargebruik van elektriciteit. Voor dit deel geldt geen belastingvoordeel en daarmee gaat het rendement en terugverdientijd van het totale pakket certificaten dus omlaag.

Memorandum AFM

Ecoop, het bureau dat onze financiële administratie verzorgt, heeft ons er op geattendeerd dat er sinds kort voor energiecoöperaties, waarin mensen geld investeren, een melding moet worden gedaan bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Deze melding moet vergezeld gaan van een memorandum waarin alle financiële aspecten en risico’s voor de investeerders staan vermeld. De melding wordt door de AFM als kennisgeving aangenomen en wordt pas actueel als er in de loop van de tijd problemen zouden ontstaan.

Het memorandum is door Ecoop opgesteld op basis van vergelijkbare memoranda van andere energiecoöperaties. De tekst is er op gebaseerd dat de energiecoöperatie nog moet beginnen met werven van leden. Dat was bij ECO niet het geval; ECO heeft dat traject bij het verschijnen van het memorandum al doorlopen.

Het memorandum geeft een goed overzicht van alle financiële aspecten van deelname aan een energiecoöperatie, zie memorandum.

 Hoe schrijf ik me in als lid van ECO?

Tot 1 februari 2019 was het nog mogelijk om in te schrijven voor deelname met de eerste tranche. Als u zich nu opgeeft wordt u worden op een wachtlijst gezet. Als er voldoende belangstelling is voor een uitbreiding van het aantal panelen wordt een tweede tranche opgestart.

Als u wilt deelnemen, wordt dan lid van onze coöperatie. Neem daarvoor contact op met onze secretaris: secretaris@ecoldemarkt.nl (Marius Roel, De Hornlanden 5, Oldemarkt).
Bij vragen kunt u ook contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@ecoldemarkt.nl.